Kirjallisuutta

 

 • Furman, B. & Ahola, T.2007. Onnistuminen on joukkuelaji. Reteaming –valmentajan käsikirja.Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy
 • Furman B, 2010, Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. WS BookwellOy
 • Furman B & Ahola T, 1999, ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen. Lyhytterapia-instituutti Oy. Hakapaino: Helsinki
 • Furman B & Valtonen J, 2000, Jossakin on ilo, tietoa ja toivoa masennuksesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Lyhytterapia-instituutti. WSOY: Juva.
 • Furman Ben & Ahola Tapani (2011) Palauta elämän ilosi. Itsehoito-opas alakulosta, masennuksesta, työuupumuksesta ja vaikeista elämänkokemuksista toipuville. Helsinki. Kustannusyhtiö TAMMI, Otavan kirjapaino Oy. Keuru
 • Haarakangas K, 2009, Parantava puhe: dialogisuus ihmissuhteissa, mielenterveystyössä ja psykiatrisessa hoidossa
 • Helle, L.2005. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma vuorovaikutuksessa. Teoksessa Vilen, M, Leppämäki, P. & Ekström, L. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: WSOY.
 • Malinen, T.2001. Ajattelutankista uuteen terapiaan – ratkaisukeskeisen työtavan ja teorian kehityksestä. Ratkes, 2-3/2001
 • Peavy, R.V. 2001. Elämäni työkirja. Helsinki. Psykologien kustannus Oy
 • Peavy, R.V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Helsinki: Psykologien kustannus Oy.
 • Peavy, R.V. 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Helsinki: Psykologien kustannus Oy
 • Riikonen, E. & Smith, G. M. 1998. Inspiraatio ja asiakastyö. Tampere: Vastapaino
 • de Shazer S, 1995, Ratkaisevat erot. Ratkaisukeskeinen terapia auttamistyössä. Vastapaino: Tampere

Lisää Ratkaisukeskeistä ja terapeuttista luettavaa:

 • Abrahamsson, E., Berglund, G. (1997). Skapande konversation. Möten med familjeterapeuter och deras idéer, Stockholm: Mareld v
 • an Deurzen, E. 1998, Det existentiella samtalet. Stockholm: Natur och Kultur.
 • van Deurzen, E. 2003, Vardagens mysterier. Lund: Studentlitteratur.
 • de Shazer, S, Berg, I & al, 1986, Brief therapy: Focused solution development Family Process
 • de Shazer, S.1984, The death of resistance. Family Process
 • de Shazer, S. 1985, Keys to solution in brief therapy. New York: W. W. Norton.
 • de Shazer, S.1988, Clues: Investigating solutions in brief therapy. New York: W. W. Norton.
 • de Shazer, S. 1991, Putting difference to work. New York: W. W. Norton.
 • Elliott, R. 2002, The effectiveness of Humanistic Therapies. In D. Cain & J.
 • Hansson, K. 2001, Familjebehandling på goda grunder. En forskningsbaserad översikt Stockholm: Gothia.
 • Lundsbye, M. et al. 2000, Familjeterapins grunder. Ett interaktionistiskt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur.
 • Lundqvist, G. 2005, Childhood sexual abuse. Women´s mental and social health before and after grouptherapy. Akademisk avhandling, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
 • Alhanen Kai & Kansanaho Anne (2010) Työnohjauksen käsikirja
 • Aspinwall, L. & Staudinger, U. 2006. Ihmisen vahvuuksien psykologia. Helsinki: Edita
 • Brummer, M & Enckell, H, 2004, Lasten ja nuorten psykoterapia. WS Bookwell Oy
 • Cacciatore R, 2007, Aggression portaat, Opetushallitus
 • Coert V. 2011. 21 Solution-Focused Techniques.
 • Damon William, 1983, Social and Personality Development, London: Norton Company.
 • Dolan, Y. 2009. Pieni askel. Tie hyvään elämään traumaattisen kokemuksen jälkeen. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti Oy.
 • Edna B. Foa & Reid Wilson: Kerrasta poikki, vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista, Hakapaino Oy, Helsinki 2005, kustantaja Lyhytterapiainstituutti Oy
 • Furman B & Ahola T, 1998, Taskuvarkaat nudistileirillä, Hakapaino Oy: Helsinki
 • Hayes, S. C. & Smith, S. 2009. Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää. Suomen
 • Hellsten T, 2011, Pysähdy – olet jo perillä. 12 oivalluksen polku, Minervakustannus Oy: Helsinki.
 • Käyttäytymistieteellinen Tutkimuslaitos Oy.
 • Henden, J. 2008. Preventing suicide. The Solution Focused Approach. Wiley.
 • Hirvihuhta, Litovaara, 2003, Ratkaisun taito. Tammi: Helsinki
 • Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki: Kauppakaari
 • Johnson S, 2004, Tunnekeskeisen pariterapian käsikirja. Bookwell Oy: Jyväskylä.
 • Kajaste S & Markkula J, 2011, Hyvää yötä, Apua univaikeuksiin. Kirjapaja: Helsinki
 • Karila I, Kokko A-M, 2008: Krooninen masennus, mitä on tehtävissä? WS Bookwell: Porvoo.
 • Kbat-Zinn, J, 2012, Mindfulness, Tallinna: Raamatutrukikoja OU.
 • NLP Mielikirja. Kuinka muuttaa mieltään. Helsinki: ai-ai Oy
 • Lipchik, E.2002. Beyond technique in solution-focused therapy. New York: The Guilford Press
 • Lyubomirsky, S.2008. Kuinka onnelliseksi? Uusi tieteellinen lähestymistapa. Helsinki: Basama Books
 • Mannström-Mäkelä, Saukkola, 2009, Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja. Gaudeamus
 • Mattila, A.2006. Näkökulman vaihtamisen taito. Helsinki: WSOY.
 • Myllärniemi J, 2008, Narsismi, vamma ja voimavara. Gummerus: Jyväskylä.
 • O´Halon W & Weiner-Davis M, 1990, Ratkaisut löytyvät. Psykoterapian uusi suunta. TAMMI: Helsinki
 • Ojanen, M.2001. Ilo, onni, hyvinvointi. Helsinki: Kirjapaja Oy.
 • Ojanen, M. 2007. Positiivinen psykologia. Helsinki: Edita.
 • Reenkola E, 2008, Nainen ja viha, aggresio voimavaraksi. Kariston kirjapaino Oy: Hämeenlinna
 • Schulman M, 2007, Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet. Therapia-säätiö ,Dark Oy: Helsinki
 • Seligman, M. 1999. Optimistin käsikirja. Helsinki: Otava.
 • Seligman, M.2008. Aito onnellisuus. Helsinki: Art House
 • Snyder, M. 2006. Approaching hope.
 • Toivio T & Nordling E, 2011, Mielenterveyden psykologia. Edita prima Oy: Helsinki
 • Tuovinen Liisa& al.(toim.), 2011, Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, Gummerus: Helsinki
 • Vikeväinen-Tervonen L, 1998, Akateemisten työntekijöiden psyykkinen valmennus. Ratkaisukeskeisyys ja muut apuna käytetyt lyhytterapiat
 • Viljamaa Janne (2011) PAKKO SAADA! Addiktoitunut yhteiskunta. WSOY. Helsinki
 • Williams Mark,& al, 2009, Mielekkäästi irti masennuksesta, tietoisen läsnäolon menetelmä

Perheterapia, Perhe, vanhemmuus, nuoret, lapset ym:

– Aaltonen Jukka & Rinne Raili, 1999, Perheterapiassa, Vuoropuhelua vuosituhannen vaihtuessa. Gummerrus kirjapaino Oy: Jyväskylä
– Ajajoki Pirjo, 2010, Peloista rohkeaan elämään. Kariston kirjapaino Oy: Hämeenlinna
– Berg-Insoo Kim, 1991, Perhekeskeisen työn opas.
– Dunderfelt T, 2006, Voimavarana itsetuntemus, Kirjapaja Oy: Helsinki.
– Hellsten Tommy: VANHEMMUUS, Vastuullista vallankäyttöä
– Katajainen, Lipponen, Litovaara, 2008, Voimaa! Oman tarinani mahdollisuudet. Duodecim.
– Kinnunen Saara, 2007, Kahden kauppa, kestävää parisuhdetta rakentamassa. Kotimaa yhtiöt: Helsinki
– Kinnunen Saara, 2010, Kun tiet eroavat, Elämää avioeron jälkeen
– Kinnunen Saara, 2011, Murrosikäinen perheessä, Tasapainoilua tilan ja rajojen välisä, Hansaprint Oy, Vantaa 2011
– Laukkanen E & al, 2006, Nuorten psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Karisto Oy:n kirjapaino: Hämeenlinna
– Lämsä Anna-Liisa 2011, Mielia maasta, Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. Bookwell Oy: Jyväskylä
– Lämsä Anna-Liisa, 2012, Miltä musta tuntuu? Masennus ja siitä toipuminen. Bookwell Oy: Juva
– Lämsä Anna-Liisa, 2009, Mun on paha olla, Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.
– PS- Niemi P, 2008, Itsetunnon rakennuspalikoita. Gummerus:Jyväskylä, Bookwell: Juva.
– Parker J & Stimpson J, 2002, Sisarus-suhteet. Kilpailua ja rakkautta. Otavan kirjapaino Oy: Keuruu
– Pykäläinen V, 2010,Sielunhoitoterapian perusteet. Otava:Keuruu
– Ranssi-Matikainen Hanna. 2009, Paremman avioliiton rakkauspankki, Gummerus Oy: Jyväskylä
– Saarela M, 2011, Mun on pakko, Otava:. Keuruu
– Sternberb Robert J, 1998, Rakkaus on tarina, sisäiset tarinat parisuhteessa. Hakapaino Oy: Helsinki
– Valtavaara Anna-Liisa, 2005, Kiltteydestä kipeät. Kirjapaja Oy: Helsinki.
– Valtavaara Anna-Liisa 2005, Ainako anteeksi? Kirjapaja Oy:n j: Helsinki.
– Valtonen Leila & Olli, 2003, Yhdeksänkulmainen peili, paranna itsetuntemustasi enneagrammin avulla. Gummerus, Jyväskylä
– Viitanen Pilvikki, 2011, Kuka keksi seksin? Avointa puhetta seksistä nuorille. Otavan kirjapaino Oy: Keuruu